dinsdag 15 mei 2012

FJALA PËRSHËNDETËSE E SEKRETARIT TE PERGJITHSHEM , z AGRON SHELE NË EMËR TË PRESIDENCËS SË LNPSHA “PEGASI” ALBANIA DHE “PEGASI” KOSOVA
FJALA PËRSHËNDETËSE E SEKRETARIT TE PERGJITHSHEM , z AGRON SHELE 

I nderuari President i Republikës Së Shqipërisë, z. Bamir Topi,

Dear president of the republic of Albania, Dr. Bamir Topi


I nderuari Drejtor i Përgjithshëm i Universitetit ‘VITRINA “ zoti Edmond VLASHAJ,
I NDERUARI PROF. DR. MARIO KEDHI REKTOR I UNIVERITETIT ‘VITRINA” dhe Dr. TEKI KURTI, Z/V REKTOR I UNIVERSITETIT “VITRINA”

Të nderuar përfaqësues së shteteve të tjera prezent në këtë event,
Të nderuar Prof. Akademikë dhe studiue stë fushës së letërsisë dhe të artit ,

Dear Director General of Vitrina University Mr. Edmond Vlashaj.


Dear Chancellor Dr. Mario Kedhi and Dr. Teki Kurti Provost of Vitrina University,
Dear representatives of other countries in this event,
Dear Academicians and scholars in the field of literature and Arts,


Të nderuar emisarë dhe misionarë të fjalës , të artit , më të përligjur në zhvillimin dhe progresivitetin e Botës, ju që keni skalitur dhe arkitekturuar si duhet të jetë qenia njerëzore me shëmbëlltyurën tuaj det ndjenjësor që jeni prezentë sot këtu dhe përfaqësoni shtetet e origjinimit, por që me inteligjencë dhe individualitet kemi hedhur urën e madhe të Universializmit në Letërsi, art, kulturë , civilizim dhe zhvillim tërësor të produktit mendor .
Të nderuar krijues të rinj dhe të talentuar që i përkisni të ardhmes së letërsisë së mirëfilltë për të cilën kemi kaq vite që punojmë intesivisht....

Dear Emissaries and missionaries of the majestic word, of the most developed art throughout the centuries of the world’s progress, you who have shaped and carved in an ideal fashion the human being with your example as a sentimental sea as you are present here today and represent the countries of origin, but indeed with high level of intelligence and individual styles we have established the great bridges of Universality in Literature, Art, culture, civilization and over all the development of intellectual product.


N ë këto momente ju uroj :
“ Mirëseerdët në Manifestimin mbi Manifestimet, ku ideatorët e këtij eventi të rrallë , liderët e tij të titulluar dhe të afirmuar, të çmuar nga organizma të specializuara Botërore, projektuan me inteligjence këtë sipërmarrje gjigante, të shprehejes në thelb të një universializmi kokret , të një lidhesie reale dhe jo të ëndërruar... Kongresin e shkrimtarëve, poetëve , artistëve me fizionomi reale, duke parë me syrin e Nënës në të katër pikat e horizintit të bukur , duke shmangur me inteligjencë “pigmentet” e asaj që perëndoi dhe sollën në këtë sallë një agim të paparë më parë...

At this time I wish you:
“Welcome on this Forum that stands beyond forums, where the architects of this rare event, its distinguished and valuable leaders, from many organizations world wide, designed with great intelligence this gigantic undertaking, of expressing in its core a genuine universality, of a real connection and not of establishing imaginary ties...The Congress of writers, poets, artists has taken a great shape, while looking with the mother’s eyes on all edges of the horison, while avoiding with intelligence the “drops” of what has just dawned and has brought through this ocassion a sunrise that has never been see before.


Sot është një ditë e veçantë për jetën letrare, kulturore gjithshqiptare, por edhe në sferën e modernitetit kohor, një ngjarje madhore historike për vijimësinë, përsosjen dhe modernizimin e mëtejshëm të saj, pasi universalizimi i mendimit dhe vlerave shkrimore, njehësuar një me letërsinë botërore po krijon traditën dhe këto nisma gjigante po e shndërrojnë këtë event më mos njohës të kufijve dhe as të shteteve, nëkuadrin e shkëmbimin të vlerave dhe të konkurrimit të tyre. Kjo sipërmarrje dhe të tilla sipërmarrje të tila të të gjitha vendet tona, kanë realizuar përafrim të diversitetit dhe kulturave shumëngjyrëshe të botës reale sot. Krijuesit e sotëm janë më moderatorët, prijësit e produkti intelektual, të cilët e mbajnë gjallë frymëmarrjen mendore dhe arritësit më të mëdhenj të ideve të tyre, duke produktuar vijimisht ide e duke i injektuar natyshmën në ndërgjegjen njerëzore për ecuri, ndryshim dhe prosperitet...

Today is a special day for the literary and cultural life in all albania, but also on the modern age, a great historical event for the continuation purification and its further modernisation, since the universalisation of thought and writing style, unified with the world’s literature, is creating a tradition and this great initiatives are transforming this event in a borderless and indistinguishable form of event, which serves towards the exchange of values and their competion. This undertaking and other undertakings such as this one in all our countries, have achieved a genuine connection of multicolored world that we live in today. Today’s crators are the most moderators, the leaders of intellectual product, who keep alive the respiration of thinking, and the greatest achievers of their ideas, while producing constantly ideas and injecting them naturaly in their human conscience for advancement, change and prosperity...

Në një ditë të tillë dhe kaq të veçantë janë krijuar hapësira dhe shpalosje vlerash, ku larmia dhe obsesioni ynë krijues konturon dhe konsolidon mendimin elitar të së sotmes, por dhe së nesërmes sonë letrare.
In such a special day are established spaces and a series of unraveled values, where the diverslity and our high level of creation marginalises and consolidates the purified thoughts of today but also the literary trends of the future.

Sigurisht që ky kongres çel siparin e tij, pas katër Simpoziumesh Ndërkombëtare shumë të suksesshme e në thelb me prezencë ideatore origjinale , por edhe duke u bazuar edhe në përvojat e shkëmbimit universal të vizionit krijues në Kongrese dhe Simpoziume të ndryshme, të organizuara në nga lidhje nderkombëtare efektive te Letersisë.

There is no doubt that this congress is openings new bidges of inter-communications, after four very succesful international simposiums on their topic and original execution, but also based on the universal interchange deriving from the Creationary vision in other simposiums and Congresses, organised in a prestigious International Association of Literature.

Ky kongres vjen pas publikimit dhe ballafaqimit të drejtëpërdrejtë të krijuesve nëpërmjet veprimtarivekrijuese me nje natyrë tjeter psikoanalitike, me krijimine një shtrati më origjinal, me një pëjësëmarrje veprimuese në evente, konkurse, antologji poetike të vendit dhe të vendeve të tjera simotra, të një korrespodence për t’u marrë shembull në funksionim, në etikë, në disiplimin , të cilën do ta kishin zili dhe shtetet; vjen pas një komunikimi me theks e me lidhësi me autorë të njohur ndërkombëtarë dhe synues , dhe për më tepër vjen pas një suksesi të përbashkët në ideimin, zhvillimin dhe plotësimin e misionit tonë fisnik, atë të krijimit të një bote më të bukur dhe më të lirë, më të avancuar ku të fokusojë dhe të përshfaq realisht humanizmin njerëzor dhe dashurinë po nerëzore, të cilat janë thelb i pasurisë kreative .

This congress comes as a result of writers being present in the public through their written works that contain a different psychoanalitical nature, with the creation of a original frame work, with a participation in many events, competions, poetical anthologies of their respective countries, a result of a correspondence that ought to be taken as an example on its functioning, discipline and ethic that would have been admires even by certain nations. This comes after a continuous communication with a focus on connections with many international authors, and over all comes after a common success in its organization, development, and achievement of our noble mission, that of creating a better and free world, more advanced where there should be an advanced focus in reflecting a humanistic voice and human love, which in essence are the core of creative wealth.

Eshtë emocionuse, ngazëlluese, dinamike, shembëlltyrë, por dhe një sfidë e vërtetë që lëvizje të këtyre përmasave kaq gjigante, nga pozicionet e një shoqërie civile, jo fitimprurëse, të shfaqet një fizionomi dhe një binomin i tillë realizues, nëj fytyrë e vërtetë letrare që të të përfojmojnë shpirtin dhe integritetin e krijuesit real e jo që plastelizon vetveten, të universalizojë mendimin e tij dhe të krijojë modalitete të reja bashkëpunimi, bashkëveprimi, bashkëkomunikimi dhe bashkeharmonizimi.

It is very emotional, delightful, dinamic, a mirror image, but also truly a challenge that movements of such great proportions, from the position of a civil society, no profitable, to a ppear a great organisation and simbiotic coordination such as this one. This is truly a literary face which inspires every ones’ soul and the integration of a genuine writer who would be reshaping the spirit and the integritiy of a real creator and not to fake itself, to universalise his thought and to create new modalities of cooperation, team work, inter-communication and coexistence.

Për këtë veprimtari janët ë interesuar organizma të specializuara, që kundrojnë dhe kërkojnë modalitete dhe vendorët shpesh projekte të tilla i konsiderojnë “pa ndihmesë”... Kjo tregon se të paaftët janë atje dhe të aftët janë këtu! Kushtu bëhet zgjimi... dhe realizohet ecja ...

For this huge event have showed an interest specialised organisations, who participate and ask for modalities and the locals usually consider such projects “without any help’ ...This shows that the uncapable are there and the laborous people are here! This is how we get things done...the awakening is succesfull...and the walking is evident...

Letërsia me magjepsjen dhe mistizmin e vet ka tërhequr gjithmonë pas vetes shpirtra të trazuar, shpirtra të ringritur mbi flirtin e bukurisë krijuese, bukurisë jetë, bukurisë natyrë dhe si e tillë ajo është shndërruar në pasqyrë e aspiratave, vlerave dhe mendimit më puritan për mbarë njerëzimin si dhe një “radioskopi mendimore balafaquese” me një sens madhor të përcaktuar...

Literature with its mesmerising and atractive mistique has attracted always turbulent spirits, revitalised souls over the flirting of creationary beaty, the beaty of life, the gorgeous nature and as such it is transformed in a mirror of aspirations, the values and puritanist thought for all humanity as well as a “radiography of thought matching with a great determined sense...

Kjo shkallë e lartë vitaliteti njerëzor, ku fjala shndërrohet në mit dhe miti në produksion të gjenialitetit jetë, ka deshifruar dhe deshifron figurshëm dhe pareshtur vetë qytetërimin tonë.

This high level of human vitality, where the word is turned into a myth and myth into a production of life’s geniality, has deciphered and figuratively deciphers all our civilisation.

Angazhimi aktiv me tema dhe kumte i kaq shumë studiuesve , poetëve , shkrimatrëve dhe artistëve, pjesëmarrja e tyre e drejtëpërdrejtë, kordinimi veprimtarisë letrare me Lidhësitë e njohura si : IËA, ËPS, IPRTC, Poets del Mundo, UPLI, Ëorld Poetry, etj., shprehin më së miri jo vetëm përnjohjen dhe publikimin e kulturës tonë letrare në mbarë botën, por dhe lajmotivin dhe mishërimin e një idealizmi të përbashkët për emacipimin e shoqërisë globale sot dhe nje kohesisht tregojnë edhe nivelin e arritur nga ne gjatë këtij vegjetacioni të gjatë gjelbërues.

The dinamic participation with lectures and presentations of so many scholars, poets, writers and artists, their direct participation, the coordination of literary activity with its well known connections such as: IWA, WPS, IPRTC, Poets del Mundo, UPLI, World Poetry, etc., express genuinely not only the recognition and publication of our literary culture all over the world, but also the main subject in the embodyment of a common idealism for the emancipation of global society today and simultaneously express the great level of success achieved by us during all this flourishing green vegetation.

Kultura Shqiptare, si një kulturë e rrjedhur që nga lashtësia më e thellë dhe me gjenezë që nga pellazgët, ka kaluar dhe provuar gjithë qytetërimet, dhe, pse e kryqëzuar nga përplasjet e orientit me perëndimin, ajo përsëri ka lulëzuar dhe ka ruajtuar orgjinalitetin e vet me të gjitha “bukurimet ” e saj (epikën, legjendat, traditat e tjera foljore dhe folklore).
Albanian Culture, as a culture origination from ancient times with a connection with Pelasgians, has experienced and gone through many civilisations, although it has been a victim of clashes between the West and East, It has flourished and maintained its original values with its “beauty” (Epics, legends, Oral and Folklore traditions).

Mbi këtë shtrat dhe mbi këtë bazë reale të kulturës sonë u ringrit Letërsia Shqiptare e Re, e cila rinis me Rilindjen tonë Kombëtare, për të arritur tek autorët e viteve 30, më pas kemi realizmin socialist (ndikim i imponuar nga sistemi totalitar komunist), për të mbërritur tek pikëkthesa e madhe historike- letrare, pas viteve 90, ajo e një letërsie të lirë dhe postmoderne.

Over this bedrock and over this real cultural foundation was established our New Albanian Literature, which has begun since our National Renaissance, until the authors of the 1930s, later we have Social Realism, (a tradition imposed by the Totalitarian and Communist Regime), to arrive into the great historical turning poing, after the 1990s, that of a Free and Post Modern Literature.

Kohezioni krijuar, mungesa e hapësirave të lira, endja nëpër shkallaret e mentaliteteve konfromiste, do të rilindte në horizontin e letrave shqip, mendësinë e të bërit letërsi ndryshe, me startim të përzgjedhur nga qyteti çudi, qyteti mistik, qyteti i mendjeve të ndritura të kombit dhe i shkrimtarit të madh Ismail Kadare dhe e gjithë kjo lëvizje progresive do të pagëzohej me emrin e simbolit të muzave krjuese.

The established cohesion, the lack of free spaces, roving through the mentalities of conformism, would re born in the horison of albanian letters, the thought of making a new literature, with the beginning from the city of wishes, the mistic city, the city of greatest minds of the nation and of the greatest writer Ismail Kadare and all this progressive movement will be baptised with the name of the symbol of creative muses.

Nën këtë nismë dhe mision hyjnor, të endur nëpër dritëhijet dhe labirinthet e procesionit më të thellë meditiv dhe përshkrues, ne kemi bashkuar krahët dhe jemi shndërruar në ëngjëj të bardhë, ëngjëj frymëzues, ëngjëj, të cilët ringrihen mbi koloritë ylberësh dhe ëngjëj që shndrijnë Yllësinë e Universit.

Under this initative and the divine mission, running through the corners and shadows of the greatest process of meditation and description, we have gathered our arms and become into white angels, angels of inspiration, angels, who are raised over the rainbows’ colors and angels that enlighten the milky way of the universe.

Hapësira e madhe pegasiane na ka mbledhur sot ng ashumë vende dhe nga Daispora dhe nga qarqet akademike për të shkëmbyer përvojat tona letrare në këtë objekt lyç, për të kuptuar dhe njohur më mirë diversitetet tona kulturore, të cilat. edhe pse komunikojnë në gjuhë dhe tradita të ndryshme, flasin me një shpirt, me një pasion, me atë të fjalës së bukur artistike dhe estetike dhe frymojmë me tonalitet, duke luftuar asmatizmin dhe somnabulizmin...

The great pegasian space has gathered today many scholars from diaspora, and from other academic forums in order to exchange the literary experiences in this critical time, in order to know and understand better our cultural differences, which even though communicate with different languages and cultures, they transmit the and speak with the same soul, with that of the beautiful artistic word and aesthetical and inspire with a voice, while fighting all desease....

Ne sot jemi të lumtur që në këtë event jemi bashkuar, si ambasadorë dhe emisarë të fjalës poetike dhe kulturave, që na përfaqësojnë, por sot ne jemi edhe më të lumtur, kur flasim me gjuhën e muzave dhe të perëndive të fjalës; flasim me devocionin e shpirtit të lirë krijues, i cili për çdo ditë rilind agime të përflakura shpresë dhe për çdo ditë ringreë madhështinë e gjenialitetit art.
We are all very happy that we are gathered in this event, just like Ambassadors and emmissaries of our poetical and cultural word, that represent us, but today we are even happier, when we speak with the language of muses and the goddess of words, we speak with the deviotion of a liberated creative spirit, which gives birth to fiery Sun Rises every day, filled with hope and raises the greatness of artistic geniality.


Këtë e kanë treguar katërcipërisht vlerësimet e mëdha , titujt e akorduar nga institucione dhe organizma ndërkombëtare për Pegasin dhe drejtuesit e tij, të cilat ne do t’i shpalosim edhe në këtë Kongres...

This is also shown constantly by the great awards, the honorary acolades from institutions and International Organisations awarded to the leadership of Pegasi, which we will unravel during this congress....

Udhëtim të bukur Kongresit I Internacional Albania dhe suksese të gjithëve në këtë event të madh panletrar, i cili realizon dhe plotëson më së miri aspiratën tuaj krijuese dhe novatore për një letërsi postmoderrne dhe ndryshe.
Wishing a great adventure to the first International Congress  Albania and many successes to all in this great literary Forum, which fulfills and acomplishes your creative and inovative aspirations for a different post modern literature.


Sekretari Përgjithshëm
Agron Shele IWA; WPS

General Secretary,
Agron Shele

Geen opmerkingen:

Een reactie posten